2 Kronieken 16:9 "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."

Jesaja 40:10 "Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor ...

Psalm 42:2-3 "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God."

Psalm 65:3,6,8 "U hoort het gebed Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, Die het bruisen van de zeeën stilt, ...

Prev Next

Artikelen
De weg naar een opwekking

Ik vraag u om voor uzelf eens te lezen wat er in Samaria gebeurde (hoofdstuk 8); ook wat er in het huisgezin van Cornelius plaatsvond (hoofdstuk 15). We hebben deze geschiedenis al uitvoerig besproken. Er wordt niet gezegd dat er iets in het verborgen (in hun ziel) plaatsvond dat tot de wedergeboorte leidde. Dat gebeurde natuurlijk wel, maar bovendien "viel" de Heilige Geest en u herinnert zich wel hoe Petrus en degenen die met hem meegekomen waren, zagen dat er met deze heidenen precies hetzelfde was gebeurd als met de apostelen en anderen op de Pinksterdag.

Belemmeringen voor een opwekking

Tegenwoordig verlangen veel mensen in de kerk hartstochtelijk naar een opwekking. Men voelt duidelijk een grote behoefte aan en een diep verlangen naar een buitengewone manifestatie van Gods aanwezigheid. Zoals Gods volk dat in het verleden reeds vele malen heeft meegemaakt. O, was de kerk maar vervuld van het leven en de kracht van de Heilige Geest! Was ze maar opnieuw vol vurige liefde tot haar Redder, in totale afhankelijkheid van God! O, zag de wereld maar een kerk die de heerlijkheid van God uitstraalde. Velen zouden zó het Koninkrijk der hemelen worden binnengeleid.

Wereldwijde opwekking: moeten wij betrokken zijn bij gezamenlijk gebed?

Iain Murray maakt in zijn belangrijke boek Revival and Revivalism: The Making and Marring of American Evangelicalism, 1750 to 1858, het wezenlijke onderscheid tussen een opwekking door de Heilige Geest die van de hemel gezonden wordt en ‘opwekkingsactivisme' 1, dat slechts de uitkomst is van menselijke organisatie en activiteit of opwinding.2 Weinig evangelische christenen in het Westen geloven vandaag in de realiteit van opwekking. Voor de meesten is het niet meer dan een droom. Voor hen is een opwekking van bovennatuurlijke aard iets van het verleden. Ik herinner me dat ik aanwezig was in de Westminster Chapel in 1959 toen dr. Martyn Lloyd-Jones een serie preken hield om de opwekking van 1859 te herdenken. Hij geloofde hartstochtelijk in de realiteit van opwekking door de Heilige Geest. Voor de meesten van zijn hoorders echter was het thema wel interessant, maar behoorde het niet tot de werkelijkheid. Het is moeilijk voor een christen om in opwekking te geloven wanneer men die nooit meegemaakt heeft. Vele mensen met wie ik er in die tijd over sprak, deden er heel beleefd over, maar het onderwerp leek meer academisch en theoretisch, dan een brandend praktisch vraagstuk.

Gods openlijke tegenwoordigheid

Het onderwerp opwekking is van veelomvattend belang. Het behoort altijd veel belangstelling en aandacht van de kerk te hebben. Als de kerk echter steeds minder in staat is om de toename van het bederf tegen te houden in een wereld die steeds meer in verval raakt, dan moet het uitzien naar opwekking de hoogst mogelijke prioriteit krijgen. Het onderwerp opwekking roept veel dringende vragen op. Vragen die een Bijbels antwoord behoeven, zoals: ‘Waarom is de invloed van de kerk zo ontzettend verbleekt in de afgelopen tijd?’ en: ‘Waarom is het kwaad in dezelfde tijd zo snel en verwoestend toegenomen?’